Velkomst pjece

 

 

Velkomstpjece   2020

 

Strandmarken er en 

Selvejende institution, tilknyttet SPIA


vores adresse er: 

Strandhave vej 20 a

2650 Hvidovre

+45 3678 6311

 

kontor@strandmarken.dk

www.strandmarken.dk

 

Leder: Carsten Sørensen

Souschef: Mette Elmgaard

 

 

Indholds oversigt  

1. Velkommen til Strandmarkens børnehave – og vuggestue

2. Historik

3. At være selvejende.. 

4. husets pædagogik

5. vuggestuen

6. Pædagogiske fokuspunkter

7. huset bstår af..

8. Struktur, normering og åbningstider

9. Madordning  og kostpolitik

10. Mad Budget

11. Det gode måltid

12. Personalets rolle

13. Økologi     

14. særlige hensyn

15. fødselsdage

16. Sukker

17. madplan             

18. Dagsrytmen   

19. Leg

20. Børn på legepladsen

21. Indkøring af nye børn (og deres forældre)

22. Praktiske oplysninger

23. Traditioner 

24. forældremøde 2017.. herunder valg til forældrebestyrelsen

25. Forældrebestyrelsesarbejde 

26. lukkedage i 2017                                       

27. Også værd at vide   

 

 

 

1. Velkommen til Strandmarkens børnehave – og vuggestue!

 • Vores hus er et hus for små mennesker og store mennesker!
 • Her er det vigtigt at børn og voksne har det godt. Det er afgørende at børn er børn.
 • Derfor skaber vi også rammerne for at læring, fællesskab og leg hænger sammen, fordi børn lærer gennem leg, oplevelser i differentierede fælleskaber med andre børn) og ved at sanse omverdenens indtryk.
 • Vi mener, at gensidig respekt og forståelse skaber øget rummelighed. Vi har en forholdsvis åben struktur i huset og arbejder projektbaseret på stuerne, det være sig trafik-, billedkunst-, sundhed – bevægelse - og naturprojekter mv.
 • Vi har barnets perspektiv som en rød tråd i vores pædagogiske arbejde. Vi mener at institutionslivet er et meget vigtigt livs-stadie, og det er afgørende, at børnene har en masse gode redskaber med i rygsækken, når de starter i skolen.

 

2.Historik

 • 1961: Året hvor Strandmarken blev oprettet af Boligselskabet Hvidovre Bo (nu: FA2009). Strandmarken er den første selvejende institution i Hvidovre. Bygningen, som vi har til huse i, er et stykke prisvindende arkitektur, som er kåret til at være arkitektonisk bevaringsværdigt, tegnet af arkitekt Eske Kristensen.
 • 2014: Vi fik madordning med dertilhørende produktionskøkken og køkkendame.
 • 2015: 1. Januar overgår Strandmarken til SPIA (Selvejende & private institutioner administrationsselskab)
 • 2015: 1. Maj starter vi en vuggestuegruppe, på junglestuen.

 

3.At være selvejende..

 • Det kendetegnende ved en selvejende institution er, at bestyrelsen er ansvarlig for at institutionens drift og økonomi er rentabel. Det er Lederen, der har det daglige ansvar for driften, økonomien og den pædagogiske linje i institutionen.
 • Strandmarkens børnehave og vuggestue har som selvejende institution en driftsoverenskomst (og samarbejde) med Hvidovre kommune. Men Strandmarken er tilknyttet SPIA, som bistår os med juridisk bistand, regnskab, løn, og personaleforhold.

 

4.Husets pædagogik

 • I Strandmarken arbejder vi med en anerkendende og inkluderende pædagogik med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, trivsel og dannelse. Det er afgørende, at det enkelte barn føler sig set og hørt og har mulighed for aktiv deltagelse i pædagogiske aktiviteter og i differentierede fællesskaber (Dette sker via aktiviteter på stuerne og projekter på tværs i huset). Vi arbejder udfra et værdigrundlag, hvor socialisering, kreativitet, empati, udvikling og fællesskab er vores fundament. Vi har fokus på det enkelte barns udvikling og læring. Strandmarken arbejder i henhold til dagstilbudsloven og vores læreplan er fundamentet for vores daglige pædagogiske praksis (se læreplanen på vores hjemmeside www.strandmarken.dk).

 

5.Vuggestuen

 • I vuggestuen arbejder vi derudover med begrebet ”educare”,  der står for læring og omsorg, hvilket betyder, at der arbejdes med barnets udviklingsrum og udviklingspotentiale, hvor omsorg og tryghed er fundamentet og hvor barnet bliver anderkendt og set.
 • Huset består af tre stuer, hvor alle kender alle, og børnene har også venskaber på tværs i huset.
 • Vi lægger stor vægt på pædagogisk faglighed og at vores hus er et sted, hvor børn og voksne har det godt. Hvor der er plads til kreativitet, spontanitet og sjov. Vi lægger ligeledes vægt på at der er en god tone i huset og at vi snakker til hinanden på en anerkendende, respektfuld måde.
 • Vi mener at de sociale kompetencer og måden vi er overfor hinanden på er fundamentet for vores hus og forudsætningen for det enkelte barns udvikling og trivsel. 
 • Vi lægger vægt på fotodokumentation, som redskab til at beskrive børnenes dagligdag.

 

6.Pædagogiske fokuspunkter:

 • Sprog, deltagelse i fællesskaber, projektarbejde, madmod.

 

7.Huset består af..

 • Vi er 13 fastansatte (tre mænd og syv kvinder): En Leder, en souschef, fem pædagoger, fem pædagogmedhjælpere og køkkenassistent.
 • Kontor: Carsten (Leder 37 timer) og Mette (souschef 35 timer)
 • Steppeulvene: Boris (pædagog 37 timer), Lene (pædagogmedhjælper 37 timer), Michella (pædagog 37 timer )
 • Panda stuen: Tina H (pædagog 37 timer),  Martin, (pædagogmedhjælper 37 timer) og Denise (pædagogmedhjælper 34 timer)
 • Junglestuen: Agi (på orlov) (pædagog 37 timer) ,  Tina A (pædagogmedhjælper 34 timer) og Nanna (pædagogisk assistent 37 timer)
 • Køkkenet: Stine (gastronomisk créateur)
 • 7:30er  Gitte (pædagog 18,5 time)
 • Endvidere har vi tilknyttet en logo pæd. (PPR talepædagog, Hvidovre Kommune). Ligeledes har vi samarbejde med Hvidovre kommunes PPR psykolog og sundhedsplejerske, skoler samt Børn - og Unge Forvaltningen i Hvidovre kommune.

 

8.Struktur, normering og åbningstider

 • I huset går der i snit (ud fra års norm) ca. 54 børn i alderen ca. 0 år - 6 år. Fordelt med ca. 60 børn vinter/forår. Ca. 48 børn over sommeren og ca. 54 om efteråret.
 • Huset består af tre stuer. En småbørnsgruppe (Junglestuen), en Flex stue (Pandastuen) og en storbørnsgruppe (Steppeulvene).
 • Børnene starter på Junglestuen (0-2 år) og rykker op på Panda (2-4 år) og slutter af på Steppeulvene (4-6 år).
 • I en kombineret 0 – 6 år dagsinstitution som Strandmarken, kan børnegrupperne variere. Der kan være sæsoner, hvor vi har mange små børn eller store børn. Dette giver en overbelægning på stuerne og herved kan der være en overrepræsentation af en bestemt børnegruppe, end det vi er normeret til.
 • I Sådanne situationer ser vi os nødsaget til at justere og tilpasse stuernes struktur og det pædagogiske fokus i forhold til den givne børnesammensætning, og her kan det være nødvendigt at rykke de største børn op i næste gruppe, hvis der er behov for dette.
 • I forbindelse med skift vil der blive taget højde for belægningsgraden på stuerne samt barnets relationer og dets udviklingspotentiale.
 • ”Betaling af takst i Hvidovre kommunes kombinerede institutionerI Hvidovre Kommune opkræves der vuggestuetakst, når barnet er mellem 0 og 3 år, og børnehavetakst fra den 1. i den måned, barnet fylder 3 år og indtil skolestart.

Børn i Hvidovre Kommunes kombinerede institutioner kan begynde i en børnehavegruppe/fleksgruppe, inden de er fyldt 3 år. Det er ledelsen af det enkelte dagtilbud, der i samråd med personalet, beslutter dette ud fra hensynet til barnet og børnegruppen.Et af de overordnede formål i dagtilbudsloven er, at børns overgange mellem forskellige tilbud skal tilrettelægges, så de er så ukomplicerede og harmoniske som muligt. Børnene skal opleve overgangene som naturlige i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder, at et barn der rykker fra en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe, skal imødekommes med de behov, barnet har. Det skal bemærkes, at normeringen i en vuggestuegruppe/fleksgruppe/børnehavegruppe kan variere efter børnenes behov. Det er lederen af det enkelte dagtilbud som er ansvarlig for gruppernes sammensætning. Typisk er normeringen i vuggestuegruppe højere end i en børnehavegruppe, mens normeringen i en fleksgruppe typisk er mindre end i en vuggestuegruppe og højere end i en børnehavegruppe.Forældrebetalingen vil indeholde udgifter til bl.a. bleer frem til den 1. i den måned, barnet fylder 3 år, selvom barnet er rykket ind i en børnehavegruppe/fleksgruppe.”

 

 • Vores åbningstid er: mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 17.00 og fredag fra kl. 6.30 til kl. 16.00

 

9.Madordning og kostpolitik

 • Madordningen i Strandmarken startede den 1. Oktober 2014.
 • Formål med madordningen i Strandmarken: Børnene får sunde og nærende måltider, og den rigtigt sammensatte næring. Børnene skal være mætte og der skal være fuld benzin på motoren, så de kan være kørende i den tid, de er i børnehaven/vuggestuen.
 • Endvidere vil børnene introduceres til forskellige madoplevelser. Børn spiser igennem deres sanser, æstetik: syn, duft, smag er også en del af madoplevelser. Børnene vil også blive udfordret i deres madvaner, og der vil være mad, de skal vænne sig til.
 • Det velkendte og det knap så velkendte vil følges ad. Det drejer sig om madmod, børnene skal lære at smage på maden, også det de ikke kender. Det er i orden ikke at kunne lide det, men man skal smage på maden. Det er personalets opgave at støtte barnet i spisesituationen.
 • Madordningen i Strandmarken følger Fødevarestyrelsens anbefalinger.
 • Vi tilbyder børnene mælk til morgenmaden, og vand til frokost. Vuggestuebørnene får også mælk til formiddagsmaden.
 • Strandmarkens kostpolitik er udarbejdet i samarbejde med vores bestyrelsesformand

 

10.Budget

 • Hvidovre kommune har meldt et madbudget for Strandmarken, der svarer ca. til 9-10 kr. pr barn pr. dag for måltiderne i børnehaven og vuggestuen.

 

11.Det gode måltid

 • Down to basic drejer det sig om god og sund mad, at børnene bliver mætte, og så drejer det sig om madmod og -dannelse
 • Det handler om at deltage i fællesskabet og at være med til at skabe rammerne for et hyggeligt måltid – det skal være en god oplevelse at spise mad i Strandmarken, tilsat et ordentligt skud kærlig og kulinarisk karma. Endvidere drejer det gode måltid sig også om at: Besøge Stine i Køkkenet - Børnene skal være med til at dække bord - Dele mad rundt - Selv øse op på sin egen tallerken - I den forbindelse udvikle finmotorikken når man spiser med kniv og gaffel eller ske – og ikke mindst, lugte til, snakke om og se på maden.

 

12.Personalets rolle

 • Personalet deltager i måltidet sammen med børnene, via det der kaldes det pædagogiske måltid, hvor personalet får en symbolsk portion, som de spiser sammen med børnene, og deres opgave er, at implementere madordningen i praksis, at opmuntre og støtte børnene i at smage på maden. Personalet er forgangsmænd og kvinder, og de skal være med til at skabe nysgerrighed og en positiv ånd hos børnene.
 • Der er en god og tæt dialog mellem personale, køkken og ledelse for at udvikle en sund, nærende og bæredygtig madordning til gavn og glæde for børnene (og forældre).

 

13.Økologi

 • Vi støtter tanken om økologi, men det er også en realitet at jo mere økologi, jo større belastning på budgettet. Vi står for grøn og sund fornuft. Vi har en økologiprocent på lidt over 50, og Stine prioriterer økologiske og/eller danske varer så det giver mening i forhold til økologi/bæredygtighed og budget.

 

14.Særlig hensyn

 • Hvis der er mad som barnet ikke kan tåle eller ikke må få, så kom til Stuen/køkkenet, og så finder vi en løsning sammen. Ved fødevareallergier vil vi dog kræve en lægeattest.

 

15.Fødselsdage

 • Fødselsdage på junglen ”vuggestuen”
 • Afholdes i institutionen

 

 • Fødselsdage på Panda ”Flexstuen”
 • Afholdes i institutionen

 

 • Fødselsdage på steppen ”stor stuen”
 • Man kan invitere hele stuen hjem til barnets fødselsdag.
 • Fødselsdage kan også fejres i børnehaven. Det tænker vi at holde om formiddagen på stuerne. Meld lige tilbage en uges tid før, så vi kan tage højde for det i planlægningen.

 

 • Det er også ok at invitere, alle drenge eller alle piger. Så længe fødselsdagen foregår udenfor børnehave regi. Invitationer må gerne deles ud i børnehaven så længe det er til alle piger/drenge.

 

16.Sukker: less is enough

 • Der er ingen sukker til morgenmaden. Dette gælder både vuggestue – og børnehave børn
 • Vuggestuen kører nul sukker, husk dette til fødselsdage.
 • Børnehaven har ikke sukkerforbud til fødselsdage, men et minimalt indtag. Der ud over køre vi minimal sukker i børnehave. (altså ingen ferie is osv.)
 • Er der evt. ønsker om, at dit barn absolut ingen sukker må få, efterkommes dette ønske selvfølgelig.

 

17.Madplan

 • Madplan for ugen, lægges op på Tabulex hver mandag.

 

18.Dagsrytmen

 • Kl. 6.30 starter dagen. Vi åbner på Junglestuen, hvor der er morgenmad til kl. 7.30.
 • Forældrene er velkomne til at sætte sig sammen med os og drikke en kop kaffe eller the. Husk altid at sige godmorgen til en voksen, så vi ved at barnet er kommet.
 • Kl. 7.30 fordeler vi os på de respektive stuer, hvor vi tager imod de børn, der afleveres. Vi lægger vægt på at børnene lander godt, og får sendt far og mor godt af sted.
 • Kl. 9 er det øvrige personale mødt ind. På dette tidspunkt vil der være formiddagsmad, som består af knækbrød/brød med smør og årstidens frugt. Om formiddagen er der forskellige pædagogiske aktiviteter såsom samlinger og projekter mv. ude eller inde.
 • Kl. 11 spiser vi frokost. Dagens menu står på ugens madplan der lægges op på TABULEX hver mandag. 
 • De børn der har behov for det, sover til middag efter frokost. Resten går på legeplads eller leger indenfor. Personalet afholder en halv times pause på skift mellem 12:30 og 14:00.
 • Kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad på stuerne. Den består som regel af hjemmebagt brød og årstidens frugt og/eller grønt.
 • Derefter leg, hygge og aktiviteter, inde som ude, indtil børnene afhentes løbende til kl. 17.00.
 • Kl. 17.00 lukker vi (fredage lukker vi kl. 16.)
 • Husk altid at sige farvel til en voksen, så vi ved, at dit barn er gået hjem.

 

19.Leg

 • Lige et par ord om leg. Dette ord og især begrebet ”Fri Leg” er blevet noget af et skældsord blandt nogle politikere og nogle voksne. Der er ”Fri leg” lig med at børnene laver ingenting, når de er i institutionen. I Strandmarken mener vi at leg og læring hører sammen. Børn lærer igennem pædagogiske aktiviteter, og børn lærer igennem leg.
 • Vi anser Legen som meget vigtig for børns udvikling. I legen bearbejder børnene indtryk, relationer til andre (samarbejde) og afprøver sig selv i forhold til omverdenen. Igennem rolle- og regellege bearbejder de sanseindtryk mv. Legen stimulerer børns fantasi, deres rumlige- og visuelle sans + evnen til at tænke abstrakt.
 • Legen er en forudsætning for læring i skolen.
 • Derfor LEGER børnene i Strandmarken.
 • Ingen Leg: Ingen Ronaldo, Ingen Picasso, Ingen Karen Blixen!! 

 

20.Børnehavebørn på legepladsen (”uden voksne”..  men ikke uden opsyn)

 • Vi har en regel om, at der kan være 6 børnehavebørn på legepladsen, uden at der er en voksen der følger med. Dette betyder dog ikke at børnene er uden opsyn. Samtidigt vurderer vi hvilke børn der kan være på legepladsen selv.

 

21.Indkøring af nye børn (og deres forældre)

 • Det er en god idé, at besøge børnehaven, og den stue dit barn skal gå på inden opstart. I forbindelse med første besøg afholder vi en før-opstartssamtale, hvor vi fortæller om institutionen og hvordan vi tænker at indkøringen skal forgå for dit barn og dig. For os drejer det sig om at tage godt imod dit barn Det drejer sig om tryghed og tillid. Derfor er det vigtig at lave en forventningsafstemning og en ramme for indkøring sammen med personalet på stuen. Som udgangspunkt kører vi ind over tre dage til en uge.
 • Vi lægger vægt på, at vi sammen skaber en ramme for god dialog og tillid, som fundamentet til et godt samarbejde imellem institution og forældre.
 • Efter 14 dage tager vi en opstartssamtale og en opfølgningssamtale efter tre måneder.

 

22.Praktiske oplysninger

 • Vi henstiller til at børnene kommer inden kl. 9. Så der er god tid til en rolig og tryg aflevering, inden formiddagens samlinger, aktiviteter mv. går i gang. (Er der brug for voksensupport ved afleverings- og vinke situationer, så sig bare til, vi står selvfølgelig altid til disposition).
 • Tjek altid info på døren/tavlen, månedsplanen, nyhedsbreve og på stuens blog for information vedr. aktiviteter på stuen, projekter, udflugter, mærkedage og andet.
 • Børn skal altid afleveres i selve institutionen.
 • Ved ture tager vi som hovedregel ikke mod børn, når vi har forladt institutionen. Dette af hensyn til sikkerhed og planlægning af hvilke børn/antal der tager af sted med antal voksne.
 • Der er altid mulighed for at aflevere sit barn i Strandmarken evt. på en anden stue, hvis stuen er på tur (dog ikke fælles ture).
 • Ved fælles ture for hele huset, er Strandmarken lukket i det tidsrum vi er væk. Der bliver selvfølgelig sat opslag op omkring turen inden. Vær særligt opmærksom på dette i sommerperioden.
 • Vi vil gerne have besked hvis barnet holder fri, er sygt eller holder ferie.
 • Vi skal have besked, hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene.
 • Vi bestræber os på at komme ud hver dag uanset vejret. Husk derfor at barnet skal have praktisk tøj liggende i institutionen og vuggestuen til alt slags vejr. Indesko og rigeligt med skiftetøj relaterende sig til årstiden (med navn i) skal ligeledes ligge på barnets plads.
 • Garderoberne skal tømmes ca. en gang om måneden af hensyn til rengøringen (se månedsplan)
 • Blebørn 0 – 3 år får bleer i institutionen. Blebørn på 3 år og ældre… skal medbringe bleer hjemmefra.
 • Legetøj: Stuerne vurderer om der må medbringes legetøj.  (I fald der medbringes legetøj er det på eget ansvar)
 • Vi henstiller til at legetøjet ikke støjer og at det ikke kan være til fare for børnene.
 • I sommerperioden bør I smøre børnene med solcreme hjemmefra. Efter middag giver vi børnene et ekstra lag til beskyttelse resten af dagen. (Tjek sommerferie turplanen)
 •  
 • Vi oplever desværre (omend meget sjældent) at store børn forsøger at forlade børnehaven. Derfor anmoder vi om, at også I taler med børnene om vigtigheden af aldrig at gå fra institutionen. Og at I sørger for at børnene aldrig åbner yderdøre og låger selv.

 

23.Traditioner

 • Fastelavn:
 • Vi laver fastelavnsris eller masker på stuerne.Vi holder fastelavnsfest Fredag d. 9. februar. fra kl.10 til 12. Vi slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og øko saft, leger og hygger os sammen. Børnene må meget gerne være udklædte denne dag.

 

 • Påske:
 • Vi laver påsketing på stuerne, der bliver klippet, klistret og lavet påskeharer og andet med karse i. Vi afholder alle påskefrokost og der laves andre påskerelaterede ting individuelt på stuerne.

 

 • Afslutning for kommende skolebørn:
 • Vi holder afslutning i april måned for børnene, der skal i skole. Vi afholder dimissionsfest i børnehaven, hvor børnene modtager et fint afgangsbevis.   

 

 • Sommerfest:
 • Vi holder sommerfest en gang om året for forældre, børn og personale. Festens menu og indhold varierer fra år til år.
 • I 2018 afholdes sommerfest Onsdag d. 20. juni ca. kl. 17.30-19.30

 

 • Børnehavens fødselsdag: 15. september

 

 • Jul:
 • Vi har et hårdt program i december, som alle voksne og børn elsker.
 • Vi laver julegaver med børnene og holder julefrokost med børnene.
 • Stuerne har julekalender i dec.
 • Julefest.. åbent hus kl. 16.30-17.30
 • Afholdes Torsdag d. 6. december. Med Lucia-optog, Juletræ (og besøg af julemanden, håber vi!)

 

24.Forældremøde

 • Vi afholder forældremøde Tirsdag d. 8. maj kl. 18.00
 • (herunder valg til bestyrelsen)

 

25.Forældrebestyrelsesarbejde

 • Børnehavens bestyrelse består af 5 forældrerepræsentanter inkl. en suppleant, en repræsentant fra Hvidovre kommune, en repræsentant for personalegruppen. Endvidere deltager Leder og souschef også i bestyrelsesmøderne. (Ledelsen har ingen stemmeret). Valg af forældrerepræsentanter sker på det årlige forældremøde i maj måned.
 • Som forældrerepræsentant repræsenterer man ikke sit eget barn, man arbejder for Strandmarken og støtter op om det fælles bedste, til gavn for hele institutionen og derved også til gavn for alle børn.
 • Forældrerepræsentanterne sidder henholdsvis for et og to år ad gangen i bestyrelsen. Der er ca. 4. bestyrelsesmøder om året á to timers varighed, som ligger i aftentimerne kl. 17 - 19
 • Eksempler på forældrebestyrelsesarbejde: Opdatering og forskønnelse af legepladsen, bl.a. implementering af nye legeredskaber med fokus på motorik (i samarbejde med ledelse og personale). Planlægning af arbejdsdage med fokus på maling og istandsættelse ude som inde. Søgning af fonde samt godkendelse af pædagogiske lukkedage, hvor personalet arbejder med pædagogiske temaer mv.
 • Bestyrelses sammensætning:
 • Formand på valg i ulige år:
 • Sekretær på valg i lige år:
 • Menigt medlem valg i lige år:
 • Menigt medlem valg i ulige år:
 • Personale repræsentant på valg hvert år:

 

 

28.Også værd at vide:

 • Yderligere info om børnehavens værdier, årshjul, læreplan, kontraktmål, Børnemiljøvurderinger, sundhedscertifikat mv. kan forefindes på vores hjemmeside
 • Tjek: wwww.strandmarken.dk
 • •Følg med i hvad der sker på TABULEX

 

 

 

Mange hilsner

Carsten Sørensen (Leder) Januar 2019.     

 

Praktiske Oplysninger


Leder: Carsten Sørensen

Souschef: Mette Elmgaard

Bestyrelseformand:Allan Ryom Mejlgren von Bülow


I er meget velkommen til at ringe til os eller send en mail:


kontor@strandmarken.dk

TLF: 36 78 63 11


Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend